UKM Gynäkologisches Krebszentrum

Wir sind für Sie da

Wichtige Ansprechpartner und Telefonnummern im Gynäkologischen Krebszentrum:

Leiter des gynäkologischen Krebszentrums

Prof. Dr. med. Ludwig Kiesel
T. +49 (0)251/83-48201
Ludwig.Kiesel(at)­ukmuenster(dot)­de

Gynäkologie

OA Dr. med. Ralf Witteler
Zentrumskoordination
T. +49 (0)251/83-48236
Ralf.Witteler(at)­ukmuenster(dot)­de
Prof. Dr. med. Ralph Lellé
T. +49 (0)251/83-48015
office(at)­lellenet(dot)­de

OA Dr. med. Sebastian D. Schäfer
T. +49 (0)251/83-44107
SD.Schaefer(at)­ukmuenster(dot)­de

Strahlentherapie

Prof. Dr. med. Hans Th. Eich
T. +49 (0)251/83-47384
Hans.Eich(at)­ukmuenster(dot)­de
OÄ Dr. med. Gabriele Reinartz
T. +49 (0)251/83-47389
Gabriele.Reinartz(at)­ukmuenster(dot)­de
OA Dr. med. Jan Kriz
T. +49 (0)251/83-47385
jan.kriz(at)­ukmuenster(dot)­de

Radiologie

Prof. Dr. med. Walter Heindel
T. +49 (0)251/83-47301
Heindel(at)­uni-muenster(dot)­de
Prof. Dr. med. Boris Buerke, MHBA
T. +49 (0)251/83-45801
boris.buerke(at)­ukmuenster(dot)­de
Dr. med. Matthias Burg
T. +49 (0) 251/83-44326
matthias.burg(at)­ukmuenster(dot)­de
Dr. med. Christoph Schülke
T. +49 (0)251 / 83-44335
christoph.schuelke(at)­ukmuenster(dot)­de

Nuklearmedizin

Univ.-Prof. Dr. med. Michael Schäfers
T. +49 (0)251/83-47362
michael.schaefers(at)­ukmuenster(dot)­de
Dr. med. Michaela Pixberg
T. +49 (0)251/83-47362
Michaela.Pixberg(at)­ukmuenster(dot)­de

Pathologie

Prof. Dr. med. Eva Wardelmann
T. +49 (0)251/83-55441
eva.wardelmann(at)­ukmuenster(dot)­de
Prof. Dr. Peter Barth
T. +49 (0)251/83-57543
peter.barth(at)­ukmuenster(dot)­de
Dr. Daniela Hungermann
T. +49 (0)251/83-55442
daniela.hungermann(at)­ukmuenster(dot)­de

Internistische Onkologie

Univ.-Prof. Dr. med. Georg Lenz
T. +49 (0)251/83-47587
lenzsekr(at)­ukmuenster(dot)­de
PD Dr.  med. Torsten Keßler
T. +49 (0)251/83-47602
Torsten.Kessler(at)­ukmuenster(dot)­de

Chirurgie

Prof. Dr. med. Andreas Pascher
T. +49 (0)251/83-56301
andreas.pascher(at)­ukmuenster(dot)­de
PD Dr. med. Emile Rijcken
T. +49 (0)251/83-51761
Emile.Rijcken(at)­ukmuenster(dot)­de

Urologie

Univ.-Prof. Dr. med. Andres Jan Schrader 
T. +49 (0)251/83-47442
andresjan.schrader(at)­ukmuenster(dot)­de
Priv. Doz. Dr. med. G. Pühse
T. +49 (0)251/83-44600
puehse(at)­ukmuenster(dot)­de

Dermatologie

Univ.-Prof. Dr. med. Kerstin Steinbrink
T. +49 (0)251/83-56501
derma(at)­uni-muenster(dot)­de

Dr. med. Carsten Weishaupt
T. +49 (0)251/83-58295
hauttumorsprechstunde(at)­ukmuenster(dot)­de